0.0 Preface

Thank you for purchasing the IKA -  WordPress Theme.

IKA is a gorgeous, creative, aesthetically & technically proficient portfolio WordPress theme. 

Enjoy our theme.