0.0 Preface

Thank you for purchasing the Sativaka -  WordPress Theme.

Sativaka is a gorgeous, creative, aesthetically & technically proficient portfolio WordPress theme. 

Enjoy our theme.